Komitet Wyborczy Wyborców Ponadpartyjni

Rozwój regionu, służba dla jego mieszkańców – to nasz cel

Fachowość, doświadczenie, znajomość i umiejętność interpretowania prawa – to nasze argumenty

Kandydaci z każdej grupy wiekowej – to propozycja na dobre zmiany

Rejestr zaciągniętych kredytów oraz wpłat

Zgodnie z Art. 140 § 1 Kodeksu Wyborczego  Komitet jest obowiązany prowadzić rejestry:

1) zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;

 2) wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby. § 2. Rejestry, o których mowa w § 1, komitet jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

Dz.U.2011.193.1144 z dnia 2011.09.14

Na podstawie art. 140 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.  ) zarządza się, co następuje:

§  1.Rozporządzenie określa:

1) wzór rejestru kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy, zwanego dalej „rejestrem kredytów”;

2) wzór rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, zwanego dalej „rejestrem wpłat”;

3) sposób prowadzenia rejestru kredytów oraz rejestru wpłat;

4) sposób przekazania organom wyborczym rejestru kredytów oraz rejestru wpłat.

§  2.Wzór rejestru kredytów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§  3.Wzór rejestru wpłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§  4.

1.Rejestry kredytów i rejestry wpłat są prowadzone przy użyciu informatycznych nośników danych.

2.Rejestry, o których mowa w ust. 1, powinny być prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3.Rejestr kredytów i rejestr wpłat składa się z dokonywanych na bieżąco wpisów sporządzanych oddzielnie odpowiednio dla każdego rejestrowanego kredytu i każdej rejestrowanej wpłaty.

4.Sprostowanie błędnego wpisu w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat następuje przez zamieszczenie nowego wpisu o prawidłowej treści, z adnotacją w kolumnie „Dodatkowe informacje”: „wpis korygujący”. Przy wpisie korygowanym należy dodać w kolumnie „Dodatkowe informacje” adnotację: „wpis nieaktualny”.

5.W kolumnie „Dodatkowe informacje” rejestru kredytów umieszcza się informacje o zmianie kwoty kredytu, oprocentowania kredytu, innych kosztów udzielenia kredytu, terminu spłaty kredytu, imion i nazwisk poręczycieli, kwot poręczenia poszczególnych poręczycieli, a w kolumnie „Dodatkowe informacje” rejestru wpłat umieszcza się informacje o zwrocie wpłaty.

§  5.

1.Rejestr kredytów i rejestr wpłat umieszcza się na stronie internetowej komitetu wyborczego w taki sposób, by dostęp był realizowany za pomocą bezpośredniego odnośnika z głównej strony internetowej komitetu wyborczego, umieszczonego w menu głównym lub w prawym górnym rogu głównej strony internetowej komitetu wyborczego. Odnośniki są oznaczane odpowiednio „Rejestr kredytów” lub „Rejestr wpłat”.

2.Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane w formie odrębnych plików w formacie PDF (Portable Document Format) generowanych w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt, przeszukiwanie oraz wydruk całości lub części danych zapisanych w rejestrach.

3.Pliki, o których mowa w ust. 2, są oznaczane na stronie internetowej komitetu wyborczego odpowiednio „Rejestr kredytów” lub „Rejestr wpłat”.

4.Rejestr kredytów i rejestr wpłat są prezentowane na stronie internetowej komitetu wyborczego w sposób ciągły.

5.W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów albo rejestrze wpłat na stronie internetowej komitetu wyborczego po wybraniu odnośnika, o którym mowa w ust. 1, ukazuje się odpowiednio informacja „Brak wpisów w rejestrze kredytów” lub „Brak wpisów w rejestrze wpłat”.

§  6.

1.Dane z rejestru kredytów i rejestru wpłat komitet wyborczy przekazuje właściwemu organowi wyborczemu w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660.

2.W przypadku braku wpisów w rejestrze kredytów lub rejestrze wpłat do chwili przedłożenia sprawozdania finansowego właściwemu organowi wyborczemu, zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w pierwszym wierszu w kolumnie „Dodatkowe informacje” należy umieścić informację „Brak wpisów w rejestrze”.

3.Na etykiecie zewnętrznej informatycznego nośnika danych, o którym mowa w ust. 1, należy umieścić opis zawierający:

1) pełną nazwę komitetu wyborczego;

2) nazwy plików i liczbę zawartych w każdym z nich rekordów;

3) imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika finansowego komitetu.

§  7.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZÓR

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Komitet wyborczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu*) Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje
 

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu*) Data wpłaty*)/**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat***) Dodatkowe informacje
 

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).

**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.

***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.